Voor ouders bestaat er de mogelijkheid om extra verlof aan te vragen. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. Deze zijn hieronder op deze pagina te vinden, evenals het verlofaanvraag formulier (ook op school verkrijgbaar).


Verlofaanvraag

Wilt u verlof aanvragen dan kan dit met het formulier wat u vindt door op deze link te klikken. Als u het formulier ingevuld hebt, kunt u bij de leerkracht of directeur afgeven of mailen naar: directie@ikcdekameleon.nl

U ontvangt het originele verlofformulier getekend retour en daarop de beslissing van de directeur. Een kopie bewaren wij in onze administratie.

Hebt u vragen over verlof aanvragen, stel deze aan de directeur van de school. Indien de directeur het antwoord niet weet of zelf vragen heeft over de verlof aanvraag, kan hij hiervoor bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Haaksbergen terecht.


Verlofformulier IKC De Kameleon


Luxeverzuim

Luxeverzuim is dat ouders hun kind(eren) meenemen op vakantie buiten de periode van de schoolvakanties zonder dat daarvoor toestemming is verleend.

Wanneer er sprake is van luxeverzuim of een vermoeden van luxeverzuim, doet de school daarvan melding bij de leerplichtambtenaar. Vervolgens zal de leerplichtambtenaar controleren of het daadwerkelijk gaat om vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim.

Bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek in het gemeentehuis. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als blijkt dat het verzuim ongeoorloofd is.


In de Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties wordt een aantal gewichtige omstandigheden genoemd waarvoor verlof kan worden verleend. Klik op de link om deze richtlijnen te lezen.

In deze richtlijnen wordt uitdrukkelijk aangegeven dat een extra vakantie (bijvoorbeeld voor wintersport), een extra weekend, deelname van leerlingen aan evenementen (bijvoorbeeld sport), een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst enzovoort, niet kunnen worden aangemerkt als gewichtige omstandigheid.

Ook een dag verlof (of een deel van de dag) voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie kan niet aangemerkt worden als gewichtige reden.

Is een leerling om een van deze redenen niet op school, dan is er sprake van luxeverzuim dat bij de leerplichtambtenaar gemeld moet worden.