Informatie over Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem (Cito LOVS)

Door middel van het Cito LOVS kunnen we de leervorderingen volgen van individuele kinderen en kunnen we de resultaten van ons onderwijs volgen van groep 2 tot en met 8.

Welke toetsen gebruiken we?

In groep 2

Rekenen voor kleuters toetst de kennis van begrippen en het groeperen of rangschikken van voorwerpen. Ordenen houdt verband met het rekenen en met de taalontwikkeling.

Taal voor kleuters toetst de taalontwikkeling van het kind.

Vanaf groep 3

DrieMinutenToets (DMT) laat zien hoe de technische leesvaardigheid is van het kind. Het kind leest individueel een minuut lang woorden op:

– leeskaart 1 (DMT1) : woorden als uil, koe, pen;

– leeskaart 2 (DMT 2) : woorden als spin, bank, krant;

– leeskaart 3 (DMT 3) : woorden als geluid, wasmand, lawaai.

AVI-toets laat zien hoe goed (tempo en nauwkeurigheid) het kind een tekst kan lezen en welk AVI-niveau het beheerst. Het AVI-niveau is de aanduiding waarmee teksten en (jeugdboeken) zijn ingedeeld naar moeilijkheidsgraad. Door middel van een AVI-niveau wordt tevens de leesvaardigheid van een kind aangegeven. Het AVI-beheersingsniveau wordt met een individuele toets bepaald en geeft aan welke teksten een kind vlot en goed kan lezen. Een kind kan het beste lezen op een niveau net boven het beheersingsniveau, opdat het zich verder kan ontwikkelen in leesvaardigheid.

Het AVI-systeem heeft twaalf niveaus die zijn gekoppeld aan de groepen in het basisonderwijs, bv. M(idden)3 en E(ind)3, M4 en E4 enz. Beide aanduidingen worden nog gebruikt en ze zijn te vinden op boeken in school of bibliotheek.

Begrijpend lezen toetst de leesvaardigheid van het kind voor wat betreft het leesbegrip.

Begrijpend luisteren toetst de luistervaardigheid van het kind.

Spelling toetst de spellingvaardigheid van het kind, dat wil zeggen het zuiver schrijven van woorden.

Rekenen-Wiskunde toetst de algemene rekenvaardigheid. Vanaf eind groep 5 wordt daarbij onderscheid gemaakt in de onderdelen ‘Getallen en bewerkingen’ en ‘Meten, tijd, geld’

Normering

De toetsen van het Cito LOVS zijn landelijk genormeerd, dat wil zeggen dat de score van het kind vergeleken wordt met een groot aantal leerlingen in Nederland (de referentiegroep).

Het resultaat van een toets wordt aangegeven met een schaalscore (of vaardigheidsscore) en een niveauaanduiding I tot en met V.

Met de niveauaanduiding wordt de score vergeleken met de referentiegroep.

 

Niveau %
I 20 Ver boven het landelijk gemiddelde
II 20 Boven het landelijk gemiddelde
III 20 De gemiddelde groep leerlingen
IV 20 Onder het landelijk gemiddelde
V 20 Ver onder het landelijk gemiddelde

 

De toetsen worden één of twee keer per jaar afgenomen. Met het afnamemoment wordt aangegeven wanneer en in welke groep de toets afgenomen kan worden. Zo staat toets M3 voor midden groep 3, en E4 voor eind groep 4.

Overzicht van de resultaten

Bij de tien-minutengesprekken ontvangen de ouders een overzicht uit het Cito LOVS aan de hand van van minigrafieken. Dit overzicht kan aansluitend in het rapport worden bijgevoegd.

Klik op deze link om de ouderbrochure van Cito te lezen met nog meer informatie.