Het Keenderbeleid t.a.v. privacy op school, naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op onze scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. Elke school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en om hen adequaat te kunnen begeleiden. Deze gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de goede administratie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). In sommige gevallen worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie, ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling.

Inschrijfformulier
Tijdens het aanmelden krijgt u het inschrijfformulier van onze school. In het inschrijfformulier is een toestemmingverklaring bijgevoegd voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden en een voor het bepalen van ondersteuningsbehoefte. Zo wordt er bijvoorbeeld toestemming gevraagd voor het delen van leerlinggegevens met de schoolfotograaf, voor publicatie van beeldmateriaal op de website en op de social media. Ten slotte wordt in het inschrijfformulier een toelichting gegeven. In deze toelichting treft u de organisatie aan, het doeleind van de verwerking, welke gegevens verwerkt worden en de periode gedurende welke gegevens beschikbaar blijven na verwerking.

Leerlingadministratie
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem EDUscope. Met de leverancier zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Deze en toekomstige (andere) leveranciers mogen de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. Het programma is beveiligd en de toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van de school. Omdat de school onderdeel uitmaakt van Stichting Keender, worden met deze stichting ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld, in het kader van de gemeenschappelijke administratie.

Telefoonlijst
Soms wordt er een groepslijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is heel praktisch als ouders willen overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen uw toestemming om de naam van uw kind, het adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de (ouders van de) groepsgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld. De informatie op de groepslijst mag uitsluitend gebruikt worden voor onderling persoonlijk gebruik , en dus bijvoorbeeld niet voor reclame.

Privacyrechten
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen kan contact worden opgenomen met de schooldirecteur.