Het onderwijs op De Kameleon

Uitgangspunt voor ons onderwijs is dat ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder zich veilig en gezien voelen. Een positief welbevinden van kinderen op onze school is de belangrijkste voorwaarde om te komen tot leren.

Het doel van basisschool De Kameleon is dat wij willen bereiken dat ieder kind aan het eind van de basisschoolperiode in staat is als een zelfstandige, sociale en positief-kritisch ingestelde leerling deel te nemen aan de voor hem of haar best passende vorm van voortgezet onderwijs. Om dit te bereiken werken wij handelings- en opbrengstgericht.

Vanuit het welbevinden werken wij aan betrokkenheid. Als kinderen zich betrokken voelen bij de school en de leerstof, heeft dat een positief effect op alles wat ze op school leren.

Vanuit welbevinden en betrokkenheid werken wij aan de competentie- en prestatieontwikkeling.

Als basis daarvoor leren wij kinderen de basisvaardigheden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, taal, schrijven en spelling aan. Maar ook besteden wij ruim aandacht aan de creatieve ontwikkeling van kinderen en aan wereldoriëntatie.

 

Wereldoriëntatie wordt thematisch aangeboden door middel van VierKeerWijzer, een methodiek waarin gebruikt wordt gemaakt van de theorie van de Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner betreffende de meervoudige intelligenties. In deze methodiek is veel ruimte voor de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden en voor de creatieve vakken.

Binnen ons onderwijs proberen wij tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo werken wij individueel of in kleine groepjes met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden wij een speciaal aanbod via de flexgroep aan.