De Stichting Keender wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden.

Wat betekent dat voor onze school?

Overal waar mensen samen leven en werken, ook op onze school, zijn voor een goede gang van zaken regels en afspraken nodig. Net als in de gewone maatschappij hebben regels en afspraken voor een groot deel betrekking op gezondheid en veiligheid en worden ze uit preventief oogpunt vastgesteld.

Toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Naast ouders en (oud-)leerlingen kan ieder die deel uitmaakt van de school klachten indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel, of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de school.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg worden opgelost.

Daarnaast is de Stichting Keender aangesloten bij de landelijke klachtencommissie (GCBO), Postbus 82324,  2508 EH Den Haag

Meer informatie is te vinden op de website www.gcbo.nl

In onderstaand schema wordt aangegeven over welke klachten het gaat en welke stappen daarbij kunnen worden ondernomen. 

Klacht van onderwijskundige aard, o.a.: Klacht van school organisatorische aard (maatregelen, nalatigheid) Klacht over ongewenste gedragingen:
–       Methode

–       Aanpassing programma

–       Toetsing, beoordeling

–       Pedagogische benadering

–       Vakanties, vrije dagen

–       Ouderbijdrage

–       Schoonmaken

–       Seksuele intimidatie

–       Agressie

–       Geweld

–       Racisme

–       Discriminatie

–       Pesten

Gesprek met groepsleerkracht Gesprek met groepsleerkracht
Gesprek met interne vertrouwenspersoon op school
Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding
Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon
Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie
Behandeling klacht door klachtencommissie
Bevoegd gezag neemt maatregelen

De interne vertrouwenspersoon bij ons op school is: Wilma Veelers. Zij is te bereiken via het mail adres: internevertrouwenspersoon@ikcdekameleon.nl

De interne vertrouwenspersoon is benoemd door het bevoegd gezag. Zij zal u eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon op school:

 • is het aanspreekpunt bij klachten binnen onze school;
 • zorgt voor eerste opvang van de klager;
 • geeft informatie over de klachtenprocedure;
 • zorgt ervoor dat teamleden, ouders en leerlingen op de hoogte worden gebracht van hun  taak en rol;
 • neemt initiatieven om preventieactiviteiten binnen school op te zetten;
 • verwijst door naar de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersonen is:

Dhr. H. van ’t Erve                                                                                                             Richterstraat 53
7482 ZV  Haaksbergen
Telefoon: 053-5721760
e-mail: vanterve@kpnmail.nl

De externe vertrouwenspersonen zijn benoemd door het bevoegd gezag, voor alle scholen onder de Stichting Keender.
De externe vertrouwenspersonen hebben geen onderlinge verdeling van scholen en taken.

De externe vertrouwenspersoon:

 • probeert de klacht door bemiddeling op te lossen;
 • gaat na of de klacht terecht is en kan begeleiden bij de procedure;
 • kan de klager in overweging geven de klacht bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie in te dienen;
 • kan de klager ondersteunen en begeleiden en evt. bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij de politie;
 • kan doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstantie

Wanneer de directie van de school, de vertrouwenspersoon en het bevoegd gezag de klachten niet op een bevredigende manier kunnen afhandelen, kan de klager bij een onafhankelijke klachtencommissie terecht.

De Stichting Keender heeft zich aangesloten bij een regionale klachtencommissie GCBO.        De vertrouwenspersoon wijst u de weg naar de klachtencommissie en zal u begeleiden bij       een klachtenprocedure.

Klik hier onder op de link voor de klachtenregeling.

180529 Klachtenregeling Keender mei 2018