Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

De oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De oudervereniging heeft, zoals iedere vereniging statuten. Deze statuten kunnen opgevraagd worden bij de secretaris.

Alle ouders van kinderen, die als leerling zijn ingeschreven op De Kameleon, kunnen lid worden van de oudervereniging en vormen onze achterban. Indien ouders lid worden, is er een contributie verplichting. Indien ervoor gekozen wordt om geen lid te worden van een oudervereniging dan heeft dit wel consequenties voor bepaalde zaken. Neem als voorbeeld het schoolreisje. Ouders die lid zijn van de oudervereniging betalen geen of een kleine bijdrage maar ouders die geen lid zijn betalen het volle bedrag want zij hebben immers geen ouderbijdrage betaald.

Wat doet de ouderraad?

Hieronder geven wij een opsomming van de belangrijkste taken van de ouderraad:

·         zorgen voor goede informatie-uitwisseling tussen schoolteam en ouders;

·         het organiseren en assisteren van het team bij het bedenken, uitvoeren en ondersteunen van     (buitenschoolse) activiteiten;

·         zorgen voor extra financiën zodat, extra dingen voor de kinderen aangeschaft kunnen worden.

Functioneren

Gemiddeld vergaderen wij eens in de 2 maanden, ’s avonds op school. Vanuit het team is de directeur en/of afwisselend een teamlid aanwezig tijdens de vergaderingen. Hebt u vragen over onze werkzaamheden of wilt u helpen dan kunt u altijd contact met een van ons opnemen.

Oud papier

Eens per maand wordt er oud papier opgehaald in de wijk de Pas en een deel van de wijk Hassinkbrink. Dit levert op jaarbasis een mooi bedrag op wat gebruikt werd voor allerlei activiteiten. We gaan ervan uit dat iedereen hieraan mee werkt zodat onze kinderen kunnen blijven genieten van de mooie activiteiten en wij als ouders niet of nauwelijks hoeven bij te betalen. Indien men om gezondheidsredenen niet kan helpen dan dient dit kenbaar gemaakt te worden bij de ouderraad. Als men geen behoefte heeft om te helpen met het ophalen van het oud papier dan heeft dit gevolgen voor de ouderbijdrage die betaald moet worden, aangezien dan ook niet geholpen wordt met het actief werven van gelden ten behoeve van onze kinderen.

De leden van de oudervereniging worden geacht gemiddeld 1 keer per jaar te helpen met het ophalen van oud papier. Dit is op zaterdagochtend en kost u dan gemiddeld drie uurtjes.  Aan het begin van het schooljaar hoort u wanneer u bent ingepland. Tevens ontvangt u ruim de bewuste zaterdag persoonlijk een mail! Ouders moeten zelf voor vervanging zorgen indien ze niet aanwezig kunnen zijn. 

Voor het schooljaar 2018/2019 hebben we besloten om het tuinonderhoud uit handen te geven omdat er te weinig mensen zijn die willen of kunnen helpen. We richten ons nu alleen op het ophalen van oud papier. Bij de nieuwbouw wordt straks weer gekeken of dit weer herstart kan worden omdat we dan maar 1 locatie hebben. We zijn dan mogelijk ook voornemens om de oud papier groep en tuinonderhoud groep te scheiden van elkaar en onze wens is dan om een eigen tuinploeg te hebben die periodiek onderhoud verricht.

Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019

De ouderbijdrage bedraagt €39,50 per kind.  Ouders die meehelpen bij het ophalen van het oud papier krijgen na het meehelpen €12,50 retour. 

ALV

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waar ouders voor uitgenodigd worden. Tijdens deze vergadering is er een presentatie over het afgelopen jaar op financieel gebied. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de inkomsten zijn en wat de uitgaven zijn. Tijdens de ALV wordt de ouderbijdrage definitief vastgesteld. Lees hier de notulen van de ALV van 8 november jl.

Notulen ALV schooljaar 2017-2018 08102018

Wat doen wij zoal met uw ouderbijdrage?

Van de ouderbijdrage wordt betaald: Sinterklaascadeautjes, schoolreisjes (gedeeltelijk), kerstviering, paasviering, carnavalsviering, etc. Dit kunnen we allemaal doen met het geld dat wij ontvangen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat neemt niet weg dat ideeën om meer geld binnen te krijgen voor bepaalde zaken welkom zijn. De ideeën daarvoor kunt u kwijt bij de leden van de ouderraad. Aarzel daar vooral niet mee, want we willen graag leuke dingen organiseren voor de kinderen.

Bankrekeningnummer

Het IBAN nummer van de oudervereniging is IBAN NL73 RABO 0322 9274 55

Leden ouderraad

Huidige leden ouderraad De Kameleon zijn:

          Niels Bekkers (voorzitter, aftredend per 01-01-2019)

          Esther Varenhorst (secretaris)

          Annemarie Waanders-ten Hagen (penningmeester)

          Danielle Hoeben

          Ellis Middelhuis

          Gerdien Freriksen

          Cindy

          Dorine

          Susan

Er zijn nog vacatures voor aanvullende leden.

De OR is te bereiken via één van de OR leden of via: or@ikcdekameleon.nl

Hieronder het inschrijfformulier voor de oudervereniging.

Inschrijf formulier Oudervereniging IKC de Kameleon

Contact

IKC De Kameleon
Bartokstraat 56
7482 TW Haaksbergen
Tel: 053-572 33 63

directie@ikcdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook