Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De oudervereniging heeft, zoals iedere vereniging statuten. Deze statuten kunnen opgevraagd worden bij de secretaris.

Alle ouders van kinderen, die als leerling zijn ingeschreven op De Kameleon, kunnen lid worden van de oudervereniging en vormen onze achterban. Indien ouders lid worden, is er een contributie verplichting. Indien ervoor gekozen wordt om geen lid te worden van een oudervereniging dan heeft dit wel consequenties voor bepaalde zaken. Neem als voorbeeld het schoolreisje. Ouders die lid zijn van de oudervereniging betalen geen of een kleine bijdrage maar ouders die geen lid zijn betalen het volle bedrag want zij hebben immers geen ouderbijdrage betaald.

Wat doet de ouderraad?

Hieronder geven wij een opsomming van de belangrijkste taken van de ouderraad:

 • zorgen voor goede informatie-uitwisseling tussen schoolteam en ouders;
 • het organiseren en assisteren van het team bij het bedenken, uitvoeren en ondersteunen van (buitenschoolse) activiteiten;
 • zorgen voor extra financiën zodat, extra dingen voor de kinderen aangeschaft kunnen worden.

Functioneren

Gemiddeld vergaderen wij eens in de 2 maanden, ’s avonds op school. Vanuit het team is de directeur en/of afwisselend een teamlid aanwezig tijdens de vergaderingen. Hebt u vragen over onze werkzaamheden of wilt u helpen dan kunt u altijd contact met een van ons opnemen.

Oud papier

Eens per maand wordt er oud papier opgehaald in de wijk De Pas en een deel van de wijk Hassinkbrink. Dit levert op jaarbasis een mooi bedrag op dat gebruikt wordt voor allerlei activiteiten. Het ophalen van oud papier willen we continueren om ervoor te zorgen dat er geen of slechts een minimale bijdrage gevraagd hoeft te worden bij activiteiten, zoals schoolreisjes en dergelijke.

Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022

De ouderbijdrage per kind voor aankomend schooljaar is € 39,50 voor alle leden

Indien het bedrag niet ineens betaald kan worden, is het mogelijk om tot een overeenkomst te komen, zoals periodieke betaling. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de OR of met de directeur van de school.

ALV

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waar ouders voor uitgenodigd worden. Tijdens deze vergadering is er een presentatie over het afgelopen jaar op financieel gebied. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de inkomsten en wat de uitgaven zijn. Tijdens de ALV wordt de ouderbijdrage definitief vastgesteld.

Wat doen wij zoal met uw ouderbijdrage?

Van de ouderbijdrage wordt betaald: Sinterklaascadeautjes, schoolreisjes (gedeeltelijk), kerstviering, carnavalsviering, etc. Dit kunnen we allemaal doen met het geld dat wij ontvangen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat neemt niet weg dat ideeën om meer geld binnen te krijgen voor bepaalde zaken welkom zijn. De ideeën daarvoor kunt u kwijt bij de leden van de ouderraad. Aarzel daar vooral niet mee, want we willen graag leuke dingen organiseren voor de kinderen.

Bankrekeningnummer

Het IBAN nummer van de oudervereniging is IBAN NL73 RABO 0322 9274 55

Leden ouderraad

Huidige leden ouderraad De Kameleon zijn:

 • Marha Meijer (voorzitter)
 • Annemarie Waanders-ten Hagen (penningmeester)
 • Tamara Wevers (secretaris)
 • Reyer van Harten
 • Patricia de Koning
 • Sjoerd Scheggetman
 • Ester Heitink
 • Nicol Klifman
 • Jorieke Wassens

Er zijn nog vacatures voor aanvullende leden.

De OR is te bereiken via één van de OR leden of via: or@ikcdekameleon.nl

Hieronder het inschrijfformulier voor de oudervereniging.

Machtigings formulier Ouderbijdrage en lidmaatschap IKC de Kameleon okt 2021