Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De oudervereniging heeft, zoals iedere vereniging statuten. Deze statuten kunnen opgevraagd worden bij de secretaris.

Alle ouders van kinderen, die als leerling zijn ingeschreven op De Kameleon, kunnen lid worden van de oudervereniging en vormen onze achterban. Indien ouders lid worden, is er een contributie verplichting. Indien ervoor gekozen wordt om geen lid te worden van een oudervereniging dan heeft dit wel consequenties voor bepaalde zaken. Neem als voorbeeld het schoolreisje. Ouders die lid zijn van de oudervereniging betalen geen of een kleine bijdrage maar ouders die geen lid zijn betalen het volle bedrag want zij hebben immers geen ouderbijdrage betaald.

Wat doet de ouderraad?

Hieronder geven wij een opsomming van de belangrijkste taken van de ouderraad:

  • zorgen voor goede informatie-uitwisseling tussen schoolteam en ouders;
  • het organiseren en assisteren van het team bij het bedenken, uitvoeren en ondersteunen van (buitenschoolse) activiteiten;
  • zorgen voor extra financiën zodat, extra dingen voor de kinderen aangeschaft kunnen worden.

Functioneren

Gemiddeld vergaderen wij eens in de 2 maanden, ’s avonds op school. Vanuit het team is de directeur en/of afwisselend een teamlid aanwezig tijdens de vergaderingen. Hebt u vragen over onze werkzaamheden of wilt u helpen dan kunt u altijd contact met een van ons opnemen.

Oud papier

Eens per maand wordt er oud papier opgehaald in de wijk De Pas en een deel van de wijk Hassinkbrink. Dit levert op jaarbasis een mooi bedrag op dat gebruikt wordt voor allerlei activiteiten. Het ophalen van oud papier willen we continueren om ervoor te zorgen dat er geen of slechts een minimale bijdrage gevraagd hoeft te worden bij activiteiten, zoals schoolreisjes en dergelijke. We gaan ervan uit dat iedereen hieraan mee werkt zodat onze kinderen kunnen blijven genieten van de mooie activiteiten en wij als ouders niet of nauwelijks hoeven bij te betalen. Indien men om gezondheidsredenen niet kan helpen dan dient dit kenbaar gemaakt te worden bij de ouderraad.

Tuinonderhoud

Op de momenten dat er oud papier opgehaald wordt, zal er ook tuinonderhoud plaatsvinden op en rondom het plein van IKC De Kameleon. Dit zal voornamelijk bestaan uit vegen, onkruid wieden en indien nodig blad verwijderen. Groot tuinonderhoud wordt 2x per jaar door een bedrijf uitgevoerd.

De leden van de oudervereniging worden gevraagd gemiddeld één keer per jaar te helpen met het ophalen van oud papier. Dit is op een zaterdagochtend en het kost u gemiddeld drie uurtjes. Door te helpen met oud papier ophalen of tuinonderhoud, ontvangt u eenmalig een vergoeding van €12,50 op de ouderbijdrage. De vergoeding is 1x per gezin per jaar. Ouders moeten zelf voor vervanging zorgen indien ze niet aanwezig kunnen zijn.

Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020

De ouderbijdrage per kind voor aankomend schooljaar ziet er als volgt uit:

  • € 39,50 voor alle leden
  • Leden die helpen met het ophalen van oudpapier of tuinonderhoud, ontvangen een eenmalige vergoeding van €12,50 op bovenstaand bedrag. De vergoeding is 1x per gezin per jaar.

Indien het bedrag niet ineens betaald kan worden, is het mogelijk om tot een overeenkomst te komen, zoals periodieke betaling. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de OR of met de directeur van de school.

ALV

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waar ouders voor uitgenodigd worden. Tijdens deze vergadering is er een presentatie over het afgelopen jaar op financieel gebied. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de inkomsten zijn en wat de uitgaven zijn. Tijdens de ALV wordt de ouderbijdrage definitief vastgesteld. Lees hier de notulen van de ALV van 10 oktober jl.

Notulen ALV schooljaar 2018-2019 10102019

 

Wat doen wij zoal met uw ouderbijdrage?

Van de ouderbijdrage wordt betaald: Sinterklaascadeautjes, schoolreisjes (gedeeltelijk), kerstviering, carnavalsviering, etc. Dit kunnen we allemaal doen met het geld dat wij ontvangen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat neemt niet weg dat ideeën om meer geld binnen te krijgen voor bepaalde zaken welkom zijn. De ideeën daarvoor kunt u kwijt bij de leden van de ouderraad. Aarzel daar vooral niet mee, want we willen graag leuke dingen organiseren voor de kinderen.

Bankrekeningnummer

Het IBAN nummer van de oudervereniging is IBAN NL73 RABO 0322 9274 55

Leden ouderraad

Huidige leden ouderraad De Kameleon zijn:

–          Esther Varenhorst (voorzitter)

–          Annemarie Waanders-ten Hagen (penningmeester)

–          Danielle Hoeben (secretaris)

–          Ellis Middelhuis

–          Gerdien Freriksen

–          Cindy van Dorland

–          Dorine Wolters

–          Tamara van Wijngaarden

–          Marha Meijer

–          Winnie van Oel

Er zijn nog vacatures voor aanvullende leden.

De OR is te bereiken via één van de OR leden of via: or@ikcdekameleon.nl

Hieronder het inschrijfformulier voor de oudervereniging.

Machtigings formulier Ouderbijdrage en lidmaatschap IKC de Kameleon